Forretningsbetingelser

 
Med mindre andet skriftligt aftales er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver opgave, som Advokaterne Amtmandstoften påtager sig.
 
Alle sager løses i overensstemmelse med de forventninger, der afstemmes med klienten. Forbrugere vil modtage en skriftlig ordrebekræftelse med angivelse af opgavens indhold og omfang samt forventet salær. Erhvervskunder vil efter anmodning herom modtage en ordrebekræftelse med tilsvarende oplysninger.
 
Ved oprettelse af sagen skal klienten meddele de fornødne oplysninger om sin identitet, herunder navn, adresse, cvr.nr. eller cpr.nr.
 
Vort salær beregnes ud fra forskellige parametre, bl.a. den medgåede tid, den sagsbehandlende advokats erfaring, den grad af specialisering opgaven kræver, størrelsen af de involverede værdier, de tidsmæssige forhold for løsning af opgaven og det ansvar som opgaven er forbundet med.
 
Som klient vil man altid kunne få en skriftlig orientering om salærets beregning i den konkrete sag med oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand. Udover salæret opkræver vi de udlæg, der vil påløbe sagen. Vi vil endvidere i den konkrete sag oplyse om betalingen for særlige ydelser.
 
Vore advokater undersøger altid muligheden for opnåelse af fri proces og/eller retshjælpsdækning via klientens forsikringsselskab.
 
Vi afholder dog altid et gratis formøde, hvor den der søger gratis formøde kan få oplysning om en sags eventuelle omkostninger.
 
Som udgangspunkt faktureres vort arbejde ved sagens afslutning. Afhængigt af opgavens karakter og varighed vil der ske a'conto afregning med kortere eller længere intervaller. Dette giver klienten mulighed for at følge med i sagens omkostninger.
 
I retssager afregnes som minimum for hver instans.
 
Vore betalingsbetingelser er 14 dage netto, derefter beregnes renter i henhold til de til enhver tid gældende regler i Renteloven.
 
Forudbetalte beløb vedrørende salær, udlæg eller omkostninger indsættes på en separat klientkonto. Disse beløb med tillæg af eventuelle indvundne renter anvendes til hel eller delvis udligning ved efterfølgende eller afsluttende fakturering.
 
Alle ansatte hos os er pålagt tavshedspligt. Vi behandler alle oplysninger fortroligt med mindre det klart af omstændighederne fremgår, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.
 
Når vi modtager opgaven sikrer vi os – i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler – at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt. Viser det siger at være tilfældet, er vi behjælpelige med henvisning til anden advokat.
 
Vi er ansvarlige for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vi har tegnet lovpligtig advokatansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab.

Eventuelle tvister om vores honorar eller arbejdet kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh. K. Nævnet har hjemmesiden www.advokatsamfundet.dk.